Studio SaMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Opmerking bij het gebruik van deze voorwaarden:

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing:

 • bij een verkoop
 • van goederen & diensten
 • aan een klant die een natuurlijke of rechtspersoon is
 • die deze goederen voor beroepsmatige doeleinden aankoopt

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

 

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de koper de bestelling annuleert, is de verkoper gerechtigd een schadevergoeding te vragen van 10 % , met een minimum van 50 EUR.

 

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Het risico gaat over op de koper bij het afsluiten van de overeenkomst.

[optie 1:] De koper dient de goederen af te halen bij de verkoper binnen een termijn van 30 kalenderdagen. Indien de koper de goederen, behoudens andere afspraak, binnen deze termijn niet heeft opgehaald, zal hem een herinnering worden opgestuurd. Indien de koper de goederen niet binnen de in deze herinnering vermelde termijn heeft opgehaald, is de verkoper gerechtigd hetzij de goederen te verkopen aan een derde, hetzij de volledige som op te eisen. Eventuele kosten die de verkoper intussen heeft moeten maken ( bewaarkosten, kosten voor behoud van de zaak, …) worden doorgerekend aan de koper. De kosten voor vervoer, levering en verzekering vallen ten laste van de koper.

 

[optie 2:] De levering van de goederen gebeurt binnen de 14 kalenderdagen. De kosten voor de levering [ en verzekering] zijn inbegrepen in de prijs die vermeld is in de overeenkomst.

De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden. Indien de koper de goederen bij de levering onterecht weigert, is de verkoper gerechtigd de goederen te verkopen aan een derde, onverminderd eventuele schadevergoeding.

 

 1. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de … kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven.
 2. De levering van de diensten vindt plaats binnen de 90 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, behoudens andersluidende afspraak. De koper dient te zorgen dat de diensten op een normale manier uitgevoerd kunnen worden.
 1. De diensten worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Wanneer de koper bijkomende diensten vraagt die niet vermeld zijn op de bestelbon of factuur, worden deze bijkomende diensten afzonderlijk gefactureerd aan de op dat moment toepasselijke prijzen
 1. De prijs is deze die op de offerte is vermeld, onder voorbehoud van prijsaanpassingen ten gevolge van  wijziging in de prijsstructuur ( grondstoffen, lonen, energie, …). In dergelijke gevallen kan de verkoper maximaal 50% van de prijs aanpassen.
 1. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 100 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 2. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 3. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
 4. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen gebracht worden.
Algemene voorwaarden

Belangrijk om te weten bij het afsluiten van een abonnement

 • Bij deze ga je een verbintenis aan met ons, Studio Samen. 
 • In overleg werd een abonnement of tariefplan gekozen.
 • Na het afsluiten van dit plan is er geen terugbetaling meer mogelijk.  
 • Uw tariefplan blijft geruime tijd geldig en mits overleg kan dit nog verlengd worden. Indien er minder dan 24 u een annulatie van de workout of coaching voordoet, zijn wij genoodzaakt deze voor 100% aan te rekenen.
 • Dankjewel voor jullie begrip en medewerking! We maken er samen een mooi verhaal van!
Scroll naar boven